معاونت دانشجویی برخی از اقدامات صیانتی را در سرای دانشجویی حافظ را اعلام نمود:

فعالیت های تأسیساتی در سرای دانشجویی پسرانه حافظ

: در روز یکشنبه مورخ۲۲ اردیبهشت ماه درختان خشک سرای دانشجویی حافظ هرس گردید. لازم بود که تنه درختان خشک شده از سرای دانشجویی خارج شود. به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی حافظ این امر در  روز سه شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه اتفاق افتاد و تنه درختان به خارج از سرای دانشجویی منتقل گردید. همچنین یکی از چیلرهای این سرا نیز تعمیر و راه اندازی گردید و سرپرستی سرای دانشجویی در اطلاعیه ای از دانشجویان ساکن در این سرا درخواست نمود که با توجه به راه اندازی سیستم سرمایشی در بلوک شماره یک (۱۱طبقه) نسبت به بستن پنجره ها و درب ها ی اتاق ها اقدام نمایند تا از وارد آن بار بیش از حد به سیستم سرمایشی این بلوک جلوگیری شود.

photo_2019-05-15_08-42-13 photo_2019-05-15_08-43-58 photo_2019-05-15_08-44-33 photo_2019-05-15_08-45-02