معاونت دانشجویی برخی از اقدامات آماده سازی افطاری و سحر را در سرای دانشجویی حافظ منتشر کرد:

یک روز در آشپزخانه سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

در سرای دانشجویی پسرانه حافظ آشپزخانه مستقر است و این آشپزخانه خدمات تغذیه ای به دانشجویان ارائه می دهد. تصاویر زیر نشان دهنده مراحل تحویل افطار به دانشجویان است

photo_2019-05-20_09-45-36 photo_2019-05-20_09-46-28

این عکس هم بخشی از تلاش های پرسنل آشپزخانه جهت آماده سازی غذای سحر را نشان می دهد

photo_2019-05-20_09-46-37