معاونت دانشجویی بخشی از فعالیت های عمرانی در حال انجام در خوابگاه حافظ را اعلام کرد:

احداث مجموعه جدید سلف سرویس در خوابگاه حافظ:

به گزارش سرپرستی خوابگاه حافظ، ساختمان های موجود در ضلغ غربی خوابگاه که فاقد کاربری و استفاده بوده است در طول تابستان تخریب تا ساختمان جدید رستوران و مجموعه غذایی خوابگاه در آن احداث گردد.

photo_2019-10-01_17-40-47