معاونت دانشجویی با انتشار اطلاعیه جزئیات پرداخت بدهی خوابگاهی را اعلام کرد:

اطلاعیه شماره ۲ خوابگاه ها:

 پیرو اطلاعیه قبلی و با موافقت معاونت محترم دانشجویی بازه ی زمانی پرداخت بدهی ترم پیشین (بهمن ۹۸-۹۷) متقاضیان خوابگاه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳ شهریور تمدید گردیده است. لذا کلیه متقاضیانی که بدهی خود را تسویه نکرده اند، می توانند نسبت به بازپرداخت در بازه ی زمانی اعلام شده اقدام نمایند.

بعد از پایان زمان اعلام شده در صورت عدم پرداخت بدهی، دیگر امکان انتخاب اتاق برای دانشجویان بدهکار وجود نخواهد داشت.