معاونت دانشجویی اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی طرشت را اعلام کرد:

اعلام اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی طرشت:

 به منظور فراهم آوری محیط مناسب برای دانشجویانی که به دلایل آموزشی نیاز به اقامت در خوابگاه ها دارند، اداره خوابگاه های دانشجویی دو خوابگاه را به عنوان معین تعیین نمود که این گروه در دانشجویان در این خوابگاه ها استقرار یابند و تکالیف آموزشی و پژوهشی خویش را انجام دهند. به همین منظور اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی پسرانه طرشت و روزهای استقرار آنها به شرح زیر اعلام گردید.

۱ شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ یاسر میرزازاده
۲ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ غلامرضا داعی
۳ دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ یاسر میرزازاده
۴ سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ یوسف سیف زاد
۵ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ علی رضا رضایی
۶ پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ محمد مهناویان
۷ جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ یوسف سیف زاد
۸ شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ علی رضا رضایی
۹ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ یاسر میرزازاده
۱۰ دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ محمد مهناویان
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ یاسر میرزازاده
۱۲ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ غلامرضا داعی
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ علی رضا رضایی
۱۴ جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ یوسف سیف زاد
۱۵ شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ حسن حسین نژاد
۱۶ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ علی رضا رضایی
۱۷ دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ غلامرضا داعی
۱۸ سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ یوسف سیف زاد
۱۹ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ حسن حسین نژاد
۲۰ پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ علی رضا رضایی
۲۱ جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ محمد مهناویان