معاونت دانشجویی اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی مبارک آباد را در تیرماه را اعلام کرد:

اعلام اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد در تیرماه ۱۳۹۸:

به منظور فراهم آوری محیط مناسب برای دانشجویانی که به دلایل آموزشی نیاز به اقامت در خوابگاه ها دارند، اداره خوابگاه های دانشجویی دو خوابگاه را به عنوان معین تعیین نمود که این گروه در دانشجویان در این خوابگاه ها استقرار یابند و تکالیف آموزشی و پژوهشی خویش را انجام دهند. به همین منظور اسامی سرپرستان و کمک سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد و روزهای استقرار آنها به شرح زیر اعلام گردید.

تاریخ روز نام و نام خانوادگی ردیف
۱/۴/۹۸ شنبه مریم بنی عامریان ۱
۲/۴/۹۸ یکشنبه درخشندی ۲
۳/۴/۹۸ دوشنبه کمک سرپرست ۳
۴/۴/۹۸ سه شنبه مریم بنی عامریان ۴
۵/۴/۹۸ چهارشنبه کمک سرپرست ۵
۶/۴/۹۸ پنجشنبه درخشندی ۶
۷/۴/۹۸ جمعه مریم بنی عامریان ۷
۸/۴/۹۸ شنبه درخشندی ۸
۹/۴/۹۸ یکشنبه مریم بنی عامریان ۹
۱۰/۴/۹۸ دوشنبه کمک سرپرست ۱۰
۱۱/۴/۹۸ سه شنبه مریم بنی عامریان ۱۱
۱۲/۴/۹۸ چهارشنبه درخشندی ۱۲
۱۳/۴/۹۸ پنجشنبه کمک سرپرست ۱۳
۱۴/۴/۹۸ جمعه درخشندی ۱۴
۱۵/۴/۹۸ شنبه درخشندی ۱۵
۱۶/۴/۹۸ یکشنبه مریم بنی عامریان ۱۶
۱۷/۴/۹۸ دوشنبه کمک سرپرست ۱۷
۱۸/۴/۹۸ سه شنبه مریم بنی عامریان ۱۸
۱۹/۴/۹۸ چهارشنبه درخشندی ۱۹
۲۰/۴/۹۸ پنجشنبه کمک سرپرست ۲۰
۲۱/۴/۹۸ جمعه کمک سرپرست ۲۱
۲۲/۴/۹۸ شنبه مریم بنی عامریان ۲۲
۲۳/۴/۹۸ یکشنبه کمک سرپرست ۲۳
۲۴/۴/۹۸ دوشنبه درخشندی ۲۴
۲۵/۴/۹۸ سه شنبه مریم بنی عامریان ۲۵
۲۶/۴/۹۸ چهارشنبه درخشندی ۲۶
۲۷/۴/۹۸ پنجشنبه کمک سرپرست ۲۷
۲۸/۴/۹۸ جمعه درخشندی ۲۸
۲۹/۴/۹۸ شنبه درخشندی ۲۹
۳۰/۴/۹۸ یکشنبه مریم بنی عامریان ۳۰
۳۱/۴/۹۸ دوشنبه کمک سرپرست ۳۱