اعلام اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد در تیرماه 1398:

به منظور فراهم آوری محیط مناسب برای دانشجویانی که به دلایل آموزشی نیاز به اقامت در خوابگاه ها دارند، اداره خوابگاه های دانشجویی دو خوابگاه را به عنوان معین تعیین نمود که این گروه در دانشجویان در این خوابگاه ها استقرار یابند و تکالیف آموزشی و پژوهشی خویش را انجام دهند. به همین منظور اسامی سرپرستان و کمک سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد و روزهای استقرار آنها به شرح زیر اعلام گردید.

تاریخروزنام و نام خانوادگیردیف
1/4/98شنبهمریم بنی عامریان1
2/4/98یکشنبهدرخشندی2
3/4/98دوشنبهکمک سرپرست3
4/4/98سه شنبهمریم بنی عامریان4
5/4/98چهارشنبهکمک سرپرست5
6/4/98پنجشنبهدرخشندی6
7/4/98جمعهمریم بنی عامریان7
8/4/98شنبهدرخشندی8
9/4/98یکشنبهمریم بنی عامریان9
10/4/98دوشنبهکمک سرپرست10
11/4/98سه شنبهمریم بنی عامریان11
12/4/98چهارشنبهدرخشندی12
13/4/98پنجشنبهکمک سرپرست13
14/4/98جمعهدرخشندی14
15/4/98شنبهدرخشندی15
16/4/98یکشنبهمریم بنی عامریان16
17/4/98دوشنبهکمک سرپرست17
18/4/98سه شنبهمریم بنی عامریان18
19/4/98چهارشنبهدرخشندی19
20/4/98پنجشنبهکمک سرپرست20
21/4/98جمعهکمک سرپرست21
22/4/98شنبهمریم بنی عامریان22
23/4/98یکشنبهکمک سرپرست23
24/4/98دوشنبهدرخشندی24
25/4/98سه شنبهمریم بنی عامریان25
26/4/98چهارشنبهدرخشندی26
27/4/98پنجشنبهکمک سرپرست27
28/4/98جمعهدرخشندی28
29/4/98شنبهدرخشندی29
30/4/98یکشنبهمریم بنی عامریان30
31/4/98دوشنبهکمک سرپرست31