معاونت دانشجویی از حضور هیأت رئیسه دانشگاه در سلف سرویس مرکزی خبر داد:

بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از سلف سرویس مرکزی دانشگاه:

روز چهارشنبه مورخ اول آبان هیأت رئیسه دانشگاه با هدف نظارت و آشنایی با مدیریت جدید سلف سرویس مرکزی دانشگاه از این محل بازدید به عمل آورده و با دانشجویان و کارکنان آن همصحبت شدند. آقای ارجمندی مسئول سلف سرویس مرکزی با اعلام این خبر افزود که هیأت رئیسه محترم دانشگاه ناهار را در محل سلف و با حضور دانشجویان صرف نمودند.

photo_2019-10-26_11-39-39 photo_2019-10-26_11-40-55 photo_2019-10-26_11-41-03