معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص خبر داد

یکصد و نود و چهارمین جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص روز دوشنبه مورخ ۲۰ اسفند از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ در دفتر معاونت دانشجویی و با حضور تمامی اعضاء تشکیل جلسه داد. آقای میرهاشم ابراهیم زاد یزدانی مشاور معاونت دانشجویی ضمن اعلام این خبر توضیح داد که در این جلسه گزارش اجمالی عملکرد یک ساله توسط آقای دکتر دکتر طهماسبی پور قرائت گردید. در این گزارش تعداد پرونده ها و رای صادره اعلام شد. هم چنین آسیب شناسی پرونده مورد مطالعه قرار گرفته بود که در جلسه مطرح و پیشنهادهای لازم برای پیشگیری مطرح گردید که در جلسه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که از سال آینده این پیشنهادها اعمال گردد.

هم چنین در انتها از زحمات و تلاش های اعضاء کمیسیون و برخی همکاران معاونت دانشجویی که با دبیرخانه کمیسیون همکاری موثر داشته اند با اهداء لوح تقدیر و تشکر گردید.

photo_2019-03-11_17-28-51

photo_2019-03-11_17-28-54

photo_2019-03-11_17-27-27

photo_2019-03-11_17-27-48

photo_2019-03-11_17-27-23 photo_2019-03-11_17-27-33 photo_2019-03-11_17-27-42 photo_2019-03-11_17-27-59  photo_2019-03-11_17-28-18 photo_2019-03-11_17-28-21 photo_2019-03-11_17-28-39 photo_2019-03-11_17-28-42