معاونت دانشجویی از برگزاری شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی خبر داد

برگزاری شانزدهمين دوره انتخابات شورای صنفی

شانزدهمين دوره انتخابات شوراي صنفی دانشجويان دانشگاه شهيد رجائی در روز دوشنبه مورخ ۹ ارديبهشت ماه در محل دائمی نمايشگاه های دانشگاه برگزار می گردد. آقاي وليخانی مدير محترم دانشجويي ضمن اعلام اين خبر از برنامه های حوزه معاونت دانشجويی براي برگزاری اين انتخابات خبر داد. وی در ادامه از دلايل انتخاب اين روز سخن گفت و دليل آن را حضور  تعداد بيشتر دانشجويان در دانشگاه اعلام كرد. هم چنين با توجه به اين كه از ساعت ۱۲ لغايت ۱۴:۳۰ كلاس های آموزشی دانشگاه به دليل تشكيل برنامه ساعت فرهنگی، برگزار نمی گردد، دانشجويان وقت آزاد بيشتری نسبت به ساير روزها دارند.

لازم به ذكر است كه فرآيند ثبت نام توسط  اعضاء شورای صنفی دوره قبل انجام شده است

nahaayi-3-new