معاونت دانشجویی از برگزاری سیزدهمین روز مراسم افطاری ساده در سرای دانشجویی ازگل خبر داد:

برگزاری مراسم سیزدهمین روز افطاری در سرای دانشجویی ازگل:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی ازگل، سیزدهمین روز مراسم افطاری در روز یکشنبه موره ۲۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در محوطه سرا برگزار گردید.

photo_2019-05-20_09-45-03