معاونت دانشجویی از برگزاری دوره های آموزشی در سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی رفع اشکال فیزیک در سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

دانشجویان بیشترین وقت خویش در سراهای دانشجویی می گذارند. به منظور استفاده بهینه از این زمان در سرای دانشجویی پسرانه حافظ دوره های آموزشی برگزار می گردد. یکی از این دوره ها دوره رفع اشکال می باشد که روز یکشنبه مورخ ۵ خرداد در این سرا برگزار گردید.

photo_2019-05-28_08-28-51 photo_2019-05-28_08-29-49