معاونت دانشجویی از برگزاری برنامه های عصر شادی در سرای دانشجویی خبر داد:

اجرای برنامه عصر شادی در سرای دانشجویی هروی

برنامه عصر شادی در روز سه شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه در سرای دانشجویی هروی برگزار گردید. هدف از اجرای این برنامه ها ایجاد فضای شاد و مفرح در سراهای دانشجویی بود. این برنامه شامل تست روانشناسی و مسابقه ماست خوری و ترکاندن بادکنک بود.

img_20190501_130415_567 img_20190501_130419_534