معاونت دانشجویی از بررسی مسائل و مشکلات مشاوران مرکز بهداشت، درمان و مشاوره خبر داد:

بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای مشاوره در دانشگاه:

در روز سه شنبه مورخ ۹ مهر ماه جلسه بررسی مسائل و مشکلات مشاوران و ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی برای افزایش سطح مشاوره دانشجویان برگزار گردید. آقای شاه علی مشاور معاونت دانشجویی با اعلام این خبر افزود که در این جلسه آقایان دکتر روشن احمدی معاون محترم دانشجویی،  دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و ولیخانی مدیر محترم دانشجویی به اتفاق مشاوران مرکز بهداشت، درمان و مشاوره شرکت داشتند و بحث های خوبی در مورد مسائل مربوطه انجام گرفت. این جلسه از ساعت ۱۴ بعدازظهر شروع و تا ساعت ۱۶ ادامه یافت.

photo_2019-10-05_09-09-26 photo_2019-10-05_09-09-48