معاونت دانشجویی از انجام طرح نذر رمضان در سرای دانشجویی طرشت خبر داد:

برگزاری طرح نذر رمضان در سرای دانشجویی پسرانه طرشت

: در اخبار قبلی اشاره کردیم که در سرای دانشجویی پسرانه حافظ طرح نذر رمضان اجرا گردید. امروز هم با خبر شدیم که این طرح در سایر سراهای دانشجویی نیز مورد استقبال واقع شده و در حال اجرا است. به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت، اقای میرزازاده از روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه این طرح در این سرا شروع گردیده است و دانشجویان با اهداء غذای خویش به نیازمندان در این طرح معنوی شرکت کرده اند. عکس زیر اولین روز اجرای این طرح را در این سرا نشان می دهند.

photo_2019-05-14_09-16-30