معاونت دانشجویی از انجام برخی اقدامات زیباسازی در سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

انتقال درختان خشک به بیرون از سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه حافظ، در روز یکشنبه مورخ ۱۲ خرداد، چندین اصل درخت موجود در سرا که خشک شده بودند، به بیرون از سرا منتقل شوند. هدف از این امر زیباسازی فضای سبز سرا ا.

photo_2019-06-03_07-59-02 photo_2019-06-03_07-59-50 photo_2019-06-03_07-59-54