معاونت دانشجویی از ادامه فعالیت های فنی برای برطرف کردن گرفتگی لوله های فاضلاب بخشی از سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

ادامه فعالیت های فنی برای برطرف کردن گرفتگی لوله های فاضلاب ساختمان شرقی سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه حافظ در روز چهارشنبه مورخ ۸ خرداد فعالیت های فنی برای برطرف کردن گرفتگی لوله های فاضلاب ساختمان شرقی این سرا ادامه یافت. در این روز بخشی از زمین کنده شد تا امکان دسترسی بهتر و راحت تر به لوله ها فراهم شود. همچنین سرپرستی سرای دانشجویی از تمهید مقدمات برای خرید لوله های جدید و نو فاضلاب خبر داد.

photo_2019-06-01_07-46-09