معاونت دانشجویی از ادامه تلاش ها برای برطرف کردن گرفتگی لوله فاضلاب سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

ادامه تلاش ها و فعالیت ها برای برطرف کردن گرفتگی لوله فاضلاب ساختمان شرقی سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه حافظ تلاش ها و اقدامات برای برطرف کردن گرفتگی لوله فاضلاب ساختمان شرقی در سومین روز ادامه یافت. در تاریخ ۱۱ خرداد با هماهنگی های صورت گرفته مقرر گردیده بود که نسبت به حفر و ایجاد کانال به منظور نصب لوله های جدید تخلیه فاضلاب اقدام شود که امر از این روز شروع گردید. اهمیت سلامت دانشجویان به قدری برای دانشگاه اولویت دارد که در این روز هیأت مشترکی از معاونت دانشجویی و معاونت اداری-مالی جهت بررسی  این مشکل به سرا عزیمت کردند و در جریان تلاش ها و اقدامات صورت گرفته قرار گرفتند. photo_2019-06-02_08-39-07 photo_2019-06-02_08-39-12 photo_2019-06-02_08-40-06 photo_2019-06-02_08-40-13 photo_2019-06-02_08-40-19