معاونت دانشجویی از آغاز مراسم ثبت نام جشن هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی در سرای دانشجویی شهید مدنی خبر داد:

آغاز فرآیند ثبت نام جشن هفته سراهای دانشجویی در سرای دانشجویی شهید مدنی

آقای دکتر حسین نژاد سرپرست  سرای دانشجویی پسرانه شهید مدنی از آغاز فرآیند ثبت نام جشن بزرگداشت سراهای دانشجویی خبر داد. وی در این رابطه توضیح داد که مطابق روال سال های گذشته و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده دانشجویان می باید نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خویش به همراه شماره اتاق به نام کاربری که در شبکه مجازی سرای دانشجویی اعلام شده بود ارسال نمایند. همچنین اضافه نمود که هر نفر فقط می تواند برای خودش ثبت نام نماید و امکان ثبت نام گروهی به هیچ وجه میسر نمی باشد. حداکثر مهلت ثبت نام تا روز جمعه مورخ ۱۳ اردیبشهت ماه می باشد.