معاونت دانشجويي از برنامه هاي هفته خوابگاه ها در سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

برگزاري مسابقه گل كوچك و طناب كشي در سراي دانشجويي حافظ

به مناسبت هفته خوابگاه ها و به منظور ايجاد فضاي شاد و نشاط آور، اداره تربيت بدني با همكاري اداره خوابگاه ها يك دوره مسابقه فوتبال گل كوچك و طناب كشي در سراي دانشجويي برگزار مي نمايد. خانم دكتر اديب پور رئيس اداره تربيت بدني با اعلام خبر اضافه نمود كه در تمامي سراهاي دانشجويي انجمن هاي ورزشي تشكيل گرديده است و مسئوليت اجراي اين برنامه به انجمن ورزشي سراي دانشجويي حافظ سپرده شده است.

وي از دانشجويان ساكن سراي دانشجويي خوابگاه حافظ درخواست نمود كه جهت ثبت نام با آقاي فرزاد رومياني مسئول انجمن ورزشي (اتاق ۱۱۰۰۵) مراجعه نمايند.

شرايط مسابقه:

۱- مهلت ثبت نام: ۲۶ تا ۳۰ فرودين

۲- اعضاء تيم فوتبال حداكثر ۴ نفر