معاونت دانشجویی از برنامه های هفته خوابگاه ها در سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

برگزاری مسابقه گل کوچک و طناب کشی در سرای دانشجویی حافظ

به مناسبت هفته خوابگاه ها و به منظور ایجاد فضای شاد و نشاط آور، اداره تربیت بدنی با همکاری اداره خوابگاه ها یک دوره مسابقه فوتبال گل کوچک و طناب کشی در سرای دانشجویی برگزار می نماید. خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی با اعلام خبر اضافه نمود که در تمامی سراهای دانشجویی انجمن های ورزشی تشکیل گردیده است و مسئولیت اجرای این برنامه به انجمن ورزشی سرای دانشجویی حافظ سپرده شده است.

وی از دانشجویان ساکن سرای دانشجویی خوابگاه حافظ درخواست نمود که جهت ثبت نام با آقای فرزاد رومیانی مسئول انجمن ورزشی (اتاق ۱۱۰۰۵) مراجعه نمایند.

شرایط مسابقه:

۱- مهلت ثبت نام: ۲۶ تا ۳۰ فرودین

۲- اعضاء تیم فوتبال حداکثر ۴ نفر