معاونت دانشجويي از برنامه هاي هفته خوابگاه ها در سرای دانشجویی شهید مدنی خبر داد:

برگزاري مسابقه گل كوچك  در سراي دانشجويي شهيد مدني

به مناسبت هفته خوابگاه ها و به منظور ايجاد فضاي شاد و نشاط آور، اداره تربيت بدني با همكاري اداره خوابگاه ها يك دوره مسابقه فوتبال گل كوچك در سراي دانشجويي شهيد مدني برگزار مي نمايد. خانم دكتر اديب پور رئيس اداره تربيت بدني با اعلام خبر از دانشجويان اين سراي دانشجويي درخواست نمود به مسئول انجمن ورزشي سراي دانشجويي آقاي مرتضي آقايي مراجعه نمايند.

شرايط مسابقه:

۱- زمان ثبت نام از ۲۷ لغايت ۳۱ فروردين مي باشد

۲- هر تيم از چهار بازيكن تشكيل مي گردد (يك نفر تعويضي و سه نفر داخل زمين)