معاونت دانشجويي از برنامه هاي اين معاونت در فصل بهار و هفته خوابگاه ها خبر داد:

تشكيل جلسه تخصصي ورزش خوابگاه ها

در اجراي مصوبات اولين جلسه هم انديشي حوزه معاونت دانشجويي، روز شنبه ۲۴ فروردين ماه جلسه نمايندگان ورزشي سراهاي دانشجويي در سالن اجتماعات اداره برگزار گرديد. خانم دكتر اديب پور رئيس اداره تربيت بدني با اعلام اين خبر به خبرنگار ما توضيح داد كه اداره تربيت بدني براي هفته سراهاي دانشجويي برنامه هاي متعددي را تدارك ديده بود كه براي نهايي كردن آن جلسه تخصصي را تدارك ديده بود. اين جلسه در ۲۴ فروردين ماه با حضور  آقاي دكتر طهماسبي پور معاون محترم دانشجويي، سرپرستان خوابگاه هاي دخترانه مبارك آباد (خانم دكتر بني عامريان) و هروي (خانم خيرجو) ، رئيس اداره تربيت بدني (خود وي) ، مسئول ورزش سراهاي دانشجويي (آقاي سهرابي) و نمايندگان ورزشي هر خوابگاه برگزار گرديد. در اين جلسه برنامه هاي پيشنهاد شده به بررسي و اعلام نظر گذاشته شد. شركت كنندگان نظرات خويش را مطرح كرده و برنامه ها را مصوب نمودند و مقرر گرديد كه اداره تربيت بدني اين برنامه را از هفته چهارم فروردين ماه اجرايي كند. هم چنين در رابطه با برگزاري مسابقات ورزشي در ماه مبارك رمضان هم تصميماتي اتخاذ گرديد.

01 03 05