پرسنل اداره کارگزینی

DSC08280 (Copy)

 

جواد عبداله

داخلي :۲۲۲۱

تلفن و نمابر :۲۲۹۷۰۰۵۰

رايانامه :

شرح وظایف كارشناس مسئول اداره كارگزيني

 

 

 

DSC08289 (Copy)

كارشناس مسئول بازنشستگي و موظفين

فاطمه نيازي اميرخيز

داخلي :۲۲۹۶

تلفن و نمابر: ۲۲۹۷۰۰۵۰

رايانامه :

شرح وظايف كارشناس مسئول بازنشستگي و موظفين

 – مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به امور بازنشستگي و ارائه پيشنهادات لازم به منظور اصلاح روش ها و آن قسمت از قوانين و مقررات كه در مقام اجرا با اشكال مواجه است

– اظهار نظر نسبت به استعلام نظر وزارتخانه و مؤسسات دولتي درباره امور بازنشستگي و وظيفه

– تهيه گزارش و اظهارنظر براساس استنباط كلي از موازين جهت ايجاد رويه واحد در امور مشابه

– تشخيص احراز بازنشستگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمين فوت شده در مواردي كه مورد ابهام قرار مي گيرد.

– ارائه اصول اساسي و چهارچوب نظام مطلوب و فراگير بازنشستگي براي عموم مستخدمين دولت

– صدور احكام بازنشستگي و برقراري حقوق وراث قانوني

– پيگيري مطالعات بازنشستگان از سازمان بازنشستگي

– انجام ساير امور محوله از سوي مافوق در حيطه وظايف

 

 

 

DSC08277 (Copy)

فاطمه سادات طباطبايي

داخلي :۲۴۹۳

تلفن و نمابر :۲۲۹۷۰۰۵۰

رايانامه :

شرح وظایف كارشناس

photo_2017-01-01_22-26-29

ابراهیم سلمانی ماهینی

داخلی : ۲۲۲۱

تلفن و نمابر : ۲۲۹۷۰۰۵۰

رایانامه :

شرح وظایف كارشناس