مدیر امورمالی
سیامک ابوالقاسمی

تلفن:۲۲۹۷۰۰۳۶

داخلی:۲۲۸۷

 

شرح وظايف مدیر امور مالی

 اجراي قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌هاي مالي

 تنظيم و نگهداري حساب‌هاي دريافتي و پرداختي برحسب بودجه مصوب جاري و عمراني و غيره

جذب اعتبارات تخصيص يافته سالانه دانشگاه (جاري و عمراني و غيره(

هزينه نمودن بودجه دانشگاه با توجه به اولويت بندي و سياست‌گزاري مالي دانشگاه در قالب قوانين و مقررات مالي

هزينه نمودن بودجه دانشگاه و تنظيم حساب‌ها و ثبت دفاتر مالي و تنظيم برگه‌هاي محاسباتي

همكاري در تهيه و تدوين به موقع بودجه جاري و عمراني دانشگاه

تهيه و ارائه گزارشات مالي ماهانه و ساليانه دانشگاه به مقامات مافوق

نظارت و اعمال رسيدگي به اسناد جهت تطبيق با قوانين و مقررات مالي

همكاري با حسابرسان در مواقع ضروري

حفظ و نگهداري دفاتر اعتباري و تعهدات

نگهداري حساب اموال مصرفي و غير مصرفي دانشگاه برحسب قيمت،  تعداد،  مقدار و تهيه گزارشات و ارسال به اداره كل اموال دولتي

تعهد احكام حقوقي و ساير تعهدات قانوني دانشگاه

انجام امورمربوط به مناقصه و مزایده‌ها مطابق مقررات جاری

انجام سایر امور محوله از سوي مافوق در حیطه وظایف

 اجرای حسابداری تعهدی

 عملیاتی نمودن سامانه های سناما و سماد و نظارت بر اجرای آنها


صفحه اصلی
معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی
کمیسیون ها و کمیته ها
دستورالعمل
فرم ها
مناقصات
پیوندها
چارت سازمانی
مدیریت امور اداری و منابع انسانی
مدیر امور اداری و منابع انسانی
پرسنل امور اداری و منابع انسانی
هیات اجرایی منابع انسانی
اداره کارگزینی
رئیس اداره کارگزینی
پرسنل اداره کارگزینی
فرم ها وآئین نامه های اداره کارگزینی
سامانه های اداره کارگزینی
اداره رفاه
رئیس اداره رفاه
پرسنل اداره رفاه
سامانه های اداره رفاه
فرم ها وآئین نامه های اداره رفاه
دبیرخانه
پرسنل دبیرخانه
آیین نامه ها و مصوبات
منشور اخلاقی
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
گالری عکس
تماس با ما
مدیریت امور مالی
مدیر امور مالی
اداره اعتبارات
اداره دریافت و پرداخت
اموال
مدیریت پشتیبانی و خدمات
مدیر پشتیبانی و خدمات
اداره تدارکات
رئیس اداره تدارکات
پرسنل اداره تدارکات
اداره خدمات و نقلیه
پرسنل واحد نقلیه
اداره امور فنی و عمرانی
رئیس اداره امور فنی و عمرانی
پرسنل اداره امور فنی و عمرانی
اداره امور حقوقی، املاک و قراردادها