معاونت آموزش پژوهشی دانشکده علوم انسانی اعلام کرد

نهمین همایش ملی آموزش در روز های ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ با همکاری دانشکده علوم انسانی و علوم پایه در محل دانشکده علوم پایه برگزار گردید. به گزارش دبیر علمی همایش، بیش از ۲۰۰ مقاله در بازده زمانی مقرر به دبیرخانه همایش ارسال شده بود  که از این تعداد ۸۰ مقاله برای ارایه شفاهی و ۵۳ مقاله پس از طی مراحل داوری برای پوستر انتخاب شدند.

در روز ۱۳ اردیبهشت ۴ کارگاه به شرح زیر برگزار گردید:

کارگاه ایران آلمان

کارگاه اصول و روش طراحي و نگارش كتاب آموزشي با همکاری «سمت»

کارگاه تحليل كيفي داده با همکاری دانشکده علوم انسانی

کارگاه اعتبار سنجي آزمون هاي ملاك محور با همکاری دانشکده علوم انسانی

کارگاه حل مسئله ریاضی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس

کلیه ارایه های شفاهی روز ۱۴ اردیبشهت در ۹ پنل تخصصی با شرکت فعال اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد.