برگه تمديد رساله دانشجويان دوره دكترا word pdf
برگه تمديد پايان‌نامه دانشجويان دوره كارشناسي‌ارشد word pdf

 


 

۱ درخواست تمدید سنوات پنجم در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته Word
۲ درخواست فرصت دفاع از پايان نامه در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته Word
۳ گزارش نيمسال پيشرفت پايان نامه دكتري Word

 


 

 نمونه کاربرگ های مربوط به فعالیت های دوره کارشناسی ارشد


 
۱ فرم ارزيابي رساله دكتري توسط استادان Word
۲ فرم اعتبار علمي مقاله Word
۳ فرم تأييد توانايي دفاع از رساله Word
۴ فرم تعهد اصلاحات رساله Word
۵ فرم مجوز دفاع از پايان‌نامه دكتري Word

بیست و چهار مرداد هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu