معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد

اطلاعیه مهم جهت معرفی شدگان کنکور کارشناسی سال ۱۳۹۷

با عنایت به تماس های مکرر والدین و داوطلبان گرامی در زمینه ابهام ناشی از توضیحات مندرج در کارنامه ی داوطلبان معرفی شده جهت حضور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان برای انجام مراحل مصاحبه، به استحضار می رساند :

این قبیل معرفی شدگان شامل ۳ گروه مشروحه ی زیر می باشند.

الف ) داوطلبانی که در کارنامه ایشان صرفا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ذکر گردیده است، جهت انجام مراحل مصاحبه، مطابق جدول زمانبندی مندرج در پرتال دانشگاه، در روز های تعیین شده صبح ها از ساعت ۸٫۳۰ الی ۱۲٫۳۰ و بعد از ظهر ها از ساعت ۱۳٫۳۰ الی ۱۵٫۴۵ ، به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مراجعه نمایند.

ب) داوطلبانی که در کارنامه ایشان صرفا دانشگاه فرهنگیان ذکر گردیده، مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده، به پردیس های اعلام شده توسط دانشگاه فرهنگیان، مراجعه نمایند.

ج) داوطلبانی که در کارنامه ایشان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درج گردیده است، به ادارات کل آموزش و پرورش و یا پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان های محل اقامت خود مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت کسب حد نصاب نمره ی رشته های انتخابی دانشگاه شهید رجایی، به عنوان پذیرفته شده ی نهایی، به دانشگاه شهید رجایی معرفی و در صورت کسب حد نصاب نمره ی رشته های انتخابی دانشگاه فرهنگیان، به عنوان پذیرفته شده ی نهایی، به دانشگاه فرهنگیان معرفی خواهند شد.