معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده علوم انسانی

1با عنایت و لطف خداوند متعال اولین دانشجوی دوره دکتری دانشکده علوم انسانی روز دوشنبه ۲۹ شهریوراز پایان نامه خود دفاع نمود.

خانم اعظم جمشیدی توانا، ورودی مهر ۹۱ رشته دکتری برنامه ریزی درسی در حضور هیات داوران و مدعوین در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی موفق به دفاع از رساله ی دکتری خود با درجه عالی گردید. این موفقیت را به ایشان و استاد راهنمای محترمشان آقای دکتر محمد رضا امام جمعه دانشیار گروه علوم تربیتی تبریک عرض می نماییم.