معاونت آموزشی-پژوهشی دانشکده علوم انسانی برگزار نمود

اعضا هیأت علمی دانشکده علوم انسانی در هفته ملی پژوهش و فناوری (۲۲ الی ۲۷ آذر) طبق برنامه های اعلام شده قبلی فعالیت های متنوعی را با شرکت فعال دانشجویان و همکاران اجرا نمودند.

روز اول-یکشنبه ۲۳ آذر

برگزاری کارگاه «جستجوی پایگاه های علمی» توسط خانم دکتر خالوندی،

برگزاری کارگاه «کنترل درونی در فرآیند آموزش و پرورش» توسط آقای دکتر جراره،

برگزاری جلسه بحث انتقادی با عنوان «فرهنگ بهینه سازی از منظر امام علی (ع)» توسط آقای دکتر شایسته نژاد،

برگزاری کارگاه «برآورد پایایی مرکب» توسط آقای دکتر نجاتی و

برگزاری کارگاه اس پی اس اس توسط آقای زمانی منش

 

روز دوم-دوشنبه ۲۴ آذر

برگزاری سخنرانی با موضوع «مبانی اقتصاد مقاومتی در قرآن» توسط آقای دکتر شایسته نژاد

برگزاری کارگاه «مقاله نویسی علمی-پژوهشی» توسط آقای دکتر احمدی

 

روز سوم-سه شنبه ۲۵ آذر
برگزاری سخنرانی با موضوع «علم در قرآن و حدیث» توسط خانم دکتر کاشانیها
روز پنجم-پنجشنبه  ۲۶ آذر

برگزاری کارگاه «روش تحقیق در علوم اسلامی» توسط خانم دکتر کاشانیها
همچنین معاونت آموزشی-پژوهشی دانشکده با آماده سازی بورد مخصوص هفته پژوهش، نصب پنل در فضای بین ساختمان شماره ۱ و ۲ و آماده سازی و توزیع بروشور در طی هفته اقدام به اطلاع رسانی در مورد مسائل مختلف نظیر مجلات کم اعتبار، مجلات جعلی وشاخص اچ نمود