معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

27

ریاست محترم دانشگاه به همراه اعضا محترم هیات رئیسه روز چهارشنبه ۱۷ آذر از غرفه دانشکده علوم انسانی در نمایشگاه پژوهش بازدید نمودند. در این بازدید ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر عظمتی و هیات همراه با دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم انسانی آشنا شدند.