معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

بدین وسیله آیین نامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به اطلاع می رسد:

آیین نامه برگزاری امتحانات و غیبت در امتحان

دستورالعمل بررسي موارد غيبت پزشكي در امتحانات ۹۵۲

فرم موجه نمودن غيبت امتحاني ۹۵۲