معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

شيوه نامه اجرايي ترفيعات اعضاي هيات علمي سال ۹۶

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روانﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻃـﺮح در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه، شیوه نامه اجرایی ترفیعات اعضای هیات علمی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻋﻀﺎي محترم ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دانلود شيوه نامه اجرايى ترفيعات اعضاى هيأت علمي