معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

به اطلاع پذيرفته شدگان اوليه آزمون دكتري ۱۳۹۵ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي  مي رساند: نتايج پذيرش داوطلبان بر اساس تفكيك پذيرش بصورت قطعي،ذخيره براي روزانه و نوبت دوم  در هركدام از رشته گرايش محل هاي دانشگاه مشخص و از تاريخ ۲۳/۰۴/۹۵  بر روي سايت دانشگاه قرار گرفت و  براي داوطلبان قابل مشاهده مي باشد.

فرم تعهد پذيرش دكتري ۹۵