معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و گروه علوم تربیتی برگزار نمودند

اولین دانشجویان دوره دکتری دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۹۱ در رشته برنامه ریزی درسی پذیرفته شدند. مقدمات دفاع از پیشنهاده ۳رساله دانشجوی دکتری با پیگیری های ریاست و معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و همکاری موثر مدیر گروه آمورشی علوم تربیتی، معاونت محترم آموزشی دانشگاه و مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ صورت پذیرفت.
در نهایت با لطف خداوند متعال در تاریخ ۲۳/۳/۹۴ دانشجویان خانم اعظم جمشیدی و آقای جمال رزی موفق به دفاع از اولین پیشنهاده پژوهشی رساله دکتری دانشکده علوم انسانی شدند.