معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و گروه علوم تربیتی با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه برگزار کرد

جلسه ی مشترکی روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ با حضور مسئولین ادارات آموزش و پرورش و مدیران محترم هنرستان ها ی شهر و شهرستان های استان تهران  با هدف تعامل بیشتر جهت برگزاری مطلوب دوره های کارورزی دانشجویان دبیری برگزار گردید.