معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و گروه علوم تربیتی برگزار نمودند

خانم مریم رضایی دانشجوی رشته برنامه ریزی درسی در تاریخ ۲۳/۴/۹۴ موفق به دفاع از پیشنهاده پژوهشی خود  به راهنمایی آقای دکتر احمدی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علو م انسانی گردید.