معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی خبر داد

پس از گذشت ۵ سال از ارایه اولین بسته دروس صلاحیت معلمی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، و با توجه به ارزیابی ۵ ساله ارایه این دروس، کمیته صلاحیت معلمی دانشگاه به ریاست معاونت محترم آموزشی دانشگاه، تصمیم به بازبینی اساسی عناوین، سرفصل ها و نحوه ی اجرای این دروس گرفت.

پس از جلسات متعدد در نیم سال گذشته، مصوب گردید بسته ی جدید دروس صلاحیت معلمی  (شامل ۷۰۰ ساعت آموزش نظری/عملی و مهارت فنی حرفه ای) برای دانشجویان ورودی بهمن۹۵ به بعد لازم الاجرا باشد.  ارایه بخشی از این دروس شامل دروس نظری (فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در ج ا ا ، روانشناسی و کاربرد آن در آموزش، ارزشیابی یادگیری، سازمان  و مدیریت در نظام های آموزشی، اصول و روش های یاددهی) و دروس  عملی (کاربرد فناوری در آموزش و کارورزی)  بر عهده ی دانشکده علوم انسانی  گذاشته شده است. بخش فنی حرفه ای شامل بررسی تحلیل محتوای بسته آموزشی در رشته و کارگاه های  آموزش در رشته (شامل ۳ کارگاه) توسط دانشکده های تخصصی ارایه خواهد شد.