معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی اعلام کرد

با توجه به پیگیری مدیر دروس کارورزی دانشکده علوم انسانی آقای دکتر جعفرپور، هنرستان های محل حضور دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ درس کارورزی را اخذ نموده اند تعیین شد.

فهرست کلیه هنرستان ها در فایل زیرموجود است.

فایل محل های هنرستان های درس کارورزی

با توجه به هماهنگی های انجام شده دانشجویان می توانند در هفته ی جاری به محل های تعیین شده مراجعه نمایند.

در صورت برخورد با هرگونه مشکل و نیاز به مشاوره و راهنمایی به آقای دکتر جعفر پور، مدیر  دروس کارورزی دانشکده علوم انسانی مراجعه فرمایید.

محل دبیرستان های درس کارورزی به زودی مشخص شده و اطلاع رسانی در مورد آن صورت خواهد پذیرفت.