معارفه ی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشکده کامپیوتر

در تاریخ دهم شهریورماه مراسم معارفه ی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشکده کامپیوتر برگزار شد .

در این مراسم در حکمی از سوی دکترابراهیم پور رییس دانشکده کامپیوتر،  دکتر حامد درستی به عنوان مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشکده کامپیوترمنصوب گشت.

در بخشی ازاین حکم آمده است : «نظر به مراتب تعهد و شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی ،به موجب دو سال به عنوان

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشکده کامپیوتر

منصوب می شوید. امید است باتوکل به خداوند سبحان و بهره گیری از تجارب و تخصص دیگر همکاران ، در راستای تحقق اهداف دانشکده اهتمام داشته باشید .»