مصوبات شوراي آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه براي نیمسال تحصیلی دوم ۹۹-۹۸

راهنماي حذف اضطراري ترم نیمسال ۳۹۸۲

راهنماي حذف ترم و مرخصي با احتساب در سنوات نیمسال ۳۹۸۲

 

مصوبات شوراي آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی براي نیمسال تحصیلی دوم ۹۹-۹۸

پیرو دستورالعمل هاي معاونت محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوري، در چارچوب موارد مذکور در دستورالعمل هاي فوق که خاص شرایط حادث شده در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ است شوراي آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل و موارد فوق صرفاً براي نیمسال جاري تصویب گردید.