مصاحبه با دانشجویان متقاضی دوره دکترای

مصاحبه با دانشجویان متقاضی دوره دکترای دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی در ۴ روز در محل دانشکده معماری و شهرسازی انجام شد. این فرایند از تاریخ ۲۴ خرداد ماه سال جاری آغاز و تا ۳۰ خرداد ماه به طول انجامید و بیش از ۳۰ نفر داوطلب مورد مصاحبه قرار گرفتند.