مشاور رئیس دانشگاه در امور شاهد و ایثارگر منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مشاور رئیس دانشگاه در امور شاهد و ایثارگر منصوب شد.

بنا بر این گزارش، در این ابلاغ سرکار خانم فاطمه قربان به مسئولیت مشاور رئیس دانشگاه در امور شاهد و ایثارگر منصوب شدند. شایان ذکر است سرکار خانم فاطمه قربان دارای مسئولیت های بسیاری در حوزه آموزش و پرورش بوده اند که از آن جمله می توان به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

همچنین در این ابلاغ از زحمات سرکارخانم سیدجوادی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شده است.