مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

«جلسه حقوقی استانداری»

به نقل از مشاور محترم رئیس دانشگاه سرکار خانم سیدجوادی جلسه حقوقی استانداری با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی با حضور مشاور محترم استاندار تهران-مدیرکل محترم دامپزشکی استان تهران-معاونان محترم دامپزشکی استان تهران-نماینده محترم نهاد رهبری و سایر مسئولین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۵ به در سالن جلسات دامپزشکی استان تهران برگزار گردید. سیدجوادی مهمترین رویکرد و اهداف این جلسه را اینگونه بیان کرد:

  1. شناخت و بازبینی قوانین
  2. شناخت جامعه هدف و نیازسنجی
  3. بررسی آمار راهبردی در حوزه قضایی
  4. بررسی برنامه پنجم توسعه و ساختار عملیاتی آن
  5. تقسیم وظایف و اختیارات در حوزه حقوقی جهت ارسال به کارگروه

لازم به ذکر است پیرو مصوبه مشاور استاندار میزبانی جلسه آتی با دانشگاه شهید رجایی میباشد.