مشارکت دانشکده‌ با دانشکده‌ی برق

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق برای دومین سال متوالی در تولید و تصحیح پاسخ برگ‌های آزمون المپیادهای علمی کشور و آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان کشور با یکدیگر مشارکت کردند.

13870620031