مسابقه ملی معماری و هنری با استانداردهای بین المللی

راه‌آهن حمهوری اسلامی ایران برگزار می کند:

مسابقه ملی معماری و هنری با استانداردهای بین المللی

از تمامی اساتید و هنرمندان دعوت به عمل می‌آید. جهت اطلاعات بیشتر به نشانی: www.rai.ir  یا isargaran.rai.ir مراجعه نمایند.