مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می نماید

قابل توجه دانشجویان گرامی

مرکز مشاورة دانشگاه در ترم دوم  سال تحصیلی ۹۴-۹۳  اقدام به برگزاري کارگاههای آموزشي با موضوعات ذیل می نماید:

شنبه ها  :      باورهای رایج در خصوص موضوع ازدواج

آقاي دکتر بهزادي 

یکشنبه ها  :         تیپ شناسی و شناخت خود واقعی 

آقای دکتر مرادی

دوشنبه ها   :     ارزیابی های کمی شخصیت ، راه ورود به ناخودآگاه فردی

خانم شهیدی نژاد

سه شنبه ها  : افقهای فراروی نسل جوان امروزی؛و چگونگی برون رفت از تضادهای جاری آن

خانم دکتر غلامی

چهارشنبه ها  :چیستی های  دنیای مدرن؛ چگونگی مبارزه جهت زندگی بهتر

خانم پرهیزکار

زمان برگزاری کارگاهها : از تاریخ ۲۹/۱/۹۴ لغایت ۲۹/۲/۹۴( به مدت ۴ جلسه )

ساعت برگزاری  ۳۰/۱۳       مکان : مرکز مشاوره دانشگاه

علاقمندان جهت ثبت نام از تاریخ ۱۸/۱/۹۴  لغایت ۲۵/۱/۹۴  به مرکز مشاورة دانشگاه مراجعه نمایند.

« مركز بهداشت ،درمان و مشاورة دانشگاه »