انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین مرکز آموزش مدیریت دولتی با دانشگاه شهید رجائی

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین مرکز آموزش مدیریت دولتی با دانشگاه شهید رجایی
روز سه شنبه مورخه ۲۷ خردادماه ۹۹ در محل مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد جلسه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر میرمحمدی رئیس مرکز در ارتباط با فعالیتهای چندین ساله، تجهیزات و توانمندیها، اهداف و رسالت مرکز توضیحات لازمه را ایراد فرمودند. آقای دکتر حاج اکبری معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی به نمایندگی از مرکز آموزش مدیریت دولتی بر وجود پتانسیل همکاری بین دو مجموعه اشاره فرمودند. ایشان بیان داشتند با توجه به شرایط خاص پسا کرونا و نیاز جامعه به آموزشهای الکترونیکی و جایگاه دانشگاه در ایفای نقش محوری در ارتقاء مدیریت امور عمومی از طریق آموزش، تربیت و توسعه شایستگی‌های مدیران و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بر لزوم توسعه همکاری‌ها منطبق بر اسناد فرادستی و سیاستگذاری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره نمودند. در ادامه آقای دکتر پورکمالی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن تأکید بر ضرورت توسعه همکاری با مرکز، توانمندسازی مدیران و کارکنان در خانواده بزرگ وزارت آموزش و پرورش از طریق اجرای برنامه‌هاي آموزشی و توسعه‌اي در راستای ارتقای دانش، مهارت‌ها و تعالی اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری را در اولویت همکاری با مرکز آموزش مدیریت دولتی برشمردند. در پایان این نشست دو طرف در راستای گسترش همکاری های آموزشی با در نظر گرفتن اولویت ها و نیازها و بهره مندی از امکانات و توانایی های علمی، تفاهم نامه دو جانبه امضا کردند.