در این درس دانشجو با دلایل ، چگونگی و نتایج حمله زردپوستان مغول و تیموری به ایران آشنا می شود.
دانشجویان دوره کارشناسی مطالعات اجتماعی ، تاریخ ایران را در ۴ عنوان و در ۹واحد درسی خواهند خواند.

 

2015-06-29_092444مدرس: محمد کاظمی پوران
مدت زمان: ۴ دقیقه

توضیحات

پیش نمایش

 

پیش نمایش : تاریخ تحولات ایران از حمله مغول تا صفویه
مشاهده آنلاین پیش نمایش – ۴ دقیقه