نشانی: تهران – لویزان – خیابان محسن شعبانلو – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی- مرکز  آموزش الکترونیکی
تلفن :۲۲۹۷۰۰۱۶
فاکس:۲۲۹۷۰۰۵۸
Email:SoeE @ sru.ac.ir

بیست و پنج مرداد هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۱۶
فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۸
داخلی: ۲۳۶۷
SoeE @ sru.ac.ir

[rev_slider_vc alias=”e_learning_books”]