مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره ۴

در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال۱۳۹۹

(مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي-پژوهشي)

 

************************************

اطلاعیه شماره ۳

راهنمای نحوه ورود پذيرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي ۴۰۰-۱۳۹۹ به سامانه آموزش های مجازی دانشگاه جهت انجام امور مصاحبه

**********************************

اصلاحیه : متقاضیان رشته های دانشکده علوم پایه توجه بفرمایند که ایمیل دانشکده تغییر یافته و مدارک خود را به ایمیل گروه ریاضی ارسال فرمایید.

 

اطلاعيه شماره ۲ مصاحبه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲ توصيه نامه

فرم شماره ۴

فرم شماره ۵ تعهد تمام وقت

فرم شماره ۶

چك ليست دكتري

***************************************

 

اطلاعيه شماره ۱  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال ۱۳۹۹

 

ضمن عرض تبريك به پذيرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي ۴۰۰-۱۳۹۹ به اطلاع مي‌رساند، بر اساس دفترچه شماره ۲  راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري   Ph.D 1399   (نيمه متمركز) داوطلبان فرهنگي شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش مي توانند به  عنوان دانشجوی روزانه در مصاحبه شركت نمايند. بر همين اساس داشتن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان مصاحبه الزامي است. لازم به ذکر است  سایر داوطلبان غیر شاغل در وزارت آموزش  و پرورش مي توانند صرفا به عنوان دانشجوی نوبت دوم  در مصاحبه شركت نمايند.

 

اطلاعات تكميلي و اعلام  كد رشته محل هاي مورد پذيرش دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و تاريخ هاي مصاحبه  حائزين شرايط مرحله ارزيابي تخصصي متعاقباٌ”  از طريق همين وبگاه اعلام خواهد شد.