مراسم پایان سال ۱۴۰۱

مراسم پایان سال ۱۴۰۱ دانشکده مهندسی عمران با نشست صمیمانه کارمندان و رئیس و معاونان دانشکده در روز دوشنبه ۲۲ اسفند در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید.
همچنین در مراسم پایان سال دانشکده در سالن تهرانی مقدم که در روز سه شنبه ۲۳ اسفند برگزار شد، از آقای اسماعیل احمدی (مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران) به عنوان کارمند نمونه دانشکده تقدیر به عمل آمد.